Základy kinetickej teórie látok. Vlastnosti látok rôznych skupenstiev a premeny skupenstiev, zhrnutie a systemizácia učiva.