Pri zakladaní stavby máte v zásade na výber z dvoch možností. Buď budete robiť základové pásy, alebo základovú dosku. Lacnejšia alternatíva sú základové pásy. O základovej doske uvažujte jedine vtedy ak:
  1. geologické podložie je málo stabilné, napr. vlhké
  2. budete budovať suterén

1. Výkopové práce

Na výkopové práce je dobré najať firmu, ktorá sa na takúto činnosť špecializuje a má malý obratný najlepšie pásový báger. Kopať svojpomocne je nákladnejšie vzhľadom na čas a namáhavú prácu.

Postup:
  1. Pred samotnou realizáciou výkopov je nutné dobre vymerať nielen samotný pozemok, ale aj polohu domu a presné obrysy základov.
  2. Na vymeranie vo veľmi členitom teréne je dobré zavolať odborníka geodeta, inak ak si to urobíte svojpomocne, môžete sa riadne dotrápiť a navyše môžete narobiť veľa nepresností. Ak sa na to podujmete svojpomocne určite vám môže pomôcť laserová alebo hadicová vodováha - hlavne v prípade členitého pozemku.
  3. Pred samotným výkopom treba vápnom vyznačiť vonkajšie aj vnútorné okraje výkopov.
  4. Nezabudnúť na výkop prípojok vody a kanalizácie.
  5. Kopať treba minimálne 70cm pod povrch pôdy
  6. Podľa noriem by mala byť šírka základov aspoň 15 cm na jednu a 15cm na druhú stranu teda ak máte stenu širokú 40cm tak základy budú 70cm. Či to dodržíte, alebo nie je na vás. Zo skúseností z praxe väčšina stavebníkov pridáva len po 5cm po oboch stranách teda 50cm. Dobré je ale na spodku základy rozšíriť(a nie zúžiť) aby tak vznikla akási rozšírená noha, ktorá bude na spodku kde je styk s pôdou širšia. Tým sa kompenzujú užšie základy. Samozrejme záleží aj od výšky budovy. Takže ak staviate viac ako 2 podlažia tak tu radšej nešetrite.

2. Drenáž

Základy je potrebné odvodniť, preto prv než začnete betónovať je dobré urobiť v základoch násyp - vrstvu drenážneho štrku cca 5cm. Po vonkajších okrajoch základov urobte hlbšiu drážku a do nej vložte drenážne rúrky alebo aspoň väčšiu vrstvu štrku. Drenážnu drážku je dobré vyspádovať tak aby sa voda dala odviesť do trativodu aspoň 2m od budovy.

TIP: ako dobrý trativod môže poslúžiť aj obsyp kanalizačného, príp. vodovodného potrubia

3. Betónovanie

Na betónovanie sa dobre pripravte. Potrebujete najmä dostatok ľudí cca 10-15. Ak máte skaly, ktoré môžete dať do základov je potrebné ich pripraviť po stavenisku tak aby nezavadzali ale aby boli blízko pri základoch. Miešať betón v miešačke v množstve potrebnom na celé základy je časovo veľmi nákladné.

Dobré riešenie je nechať si doviesť hotový namiešaný betón v domiešavačoch. V našom prípade sme museli ešte vyriešiť dopravu betónu do základov, pretože bolo vlhko a domiešavač by sa nebol dostal až tesne ku základom. Preto sme do základovej jamy dali betón natlačiť cez betonpumpu. Je to veľmi rýchle riešenie. Úlohou brigádnikov bolo iba veľmi rýchlo hádzať do betónu v základoch pripravené skaly a jeden človek usmerňoval liatie betónu po vrstvách do základov. Celé betónovanie u nás trvalo cca 2h. To bolo ale len zaliatie základových jám po povrch pôdy.

Potom je ešte potrebné zašalovať a zabetónovať základy nad povrch zeme aby sa vyrovnali do potrebnej výšky. Na to sme použili šalovacie betónové tvárnice.
Ak si pripravíte napr. drevené debnenie a budete to zalievať všetko naraz, dajte si záležať na jeho upevnení aby sa vám nerozišlo počas zalievania. To je možné najmä pri menšej výške základov nad povrch zeme. My sme kvôli vyrovnávaniu museli dvíhať základy až 70cm nad povrch.


Posledná zmena: Štvrtok, 21 november 2013, 16:00