Obchodná akadémia Martin, všeobecnovzdelávací predmet Dejepis - Mgr. Ivan Kráľ.